Stokke Sentrum Nord VA – anlegg etappe 2

Prosjekt for Stokke kommune som ble startet opp våren 2015 og avsluttet høsten 2016. Arbeidene omfattet sanering av ca 2 km VA-anlegg i et eksisterende boligområde og gjenoppretting av veier. I og med at prosjektet foregikk tett på et eksisterende boligfelt med tilhørende trafikkavvikling, ble det stilt store krav til både planlegging, gjennomføring og HMS fokus gjennom prosjektperioden
stokke