Carl C. Fon har oppdraget for Statens Vegvesen med å bygge ny RV 36 på strekningen Slåttekås-Årnes. Vegstrekningen er på rett over 7 km og inkluderer også en gjennomgående gang- og sykkelveg og en kort tunell. Prosjektet er en totalentreprise og startet opp i 2016 og skal gå til høsten 2018. Arbeidene er utfordrende grunnet trafikktetthet på strekningen kombinert med at ny veglinje skal gå rett ved og der hvor eksisterende veg ligger fra før.

Under vises en film fra prosjekteringen: