Carl C. Fon har sammen med NCC oppdraget for Statens Vegvesen med å bygge ny E-18 i den 6,7 km lange parsellen Gulli-Holmene. Prosjektet startet opp i 2011 og ble avsluttet i oktober 2014. Prosjektet inkluderte en større masseforflyttingsjobb. Det ble i alt forflyttet 387.000 m3 løsmasser på anlegget, i tillegg ble det kjørt til og fylt ut 196.000 m3 med sprengstein. Det var Carl C. Fon som utførte denne delen av jobben. Når det gjelder veibyggingen, var den største utfordringen at den skulle utføres svært tett inntil (og stort sett en del lavere enn) en eksisterende vei. Dette gjorde at det til tider var nødvendig med undergraving av eksisterende vei. Bygging av nye kryssløsninger med tilhørende infrastruktur måtte også skje i allerede trafikkerte kryss som ikke kunne stenges. E18 hadde trafikkmengde på 27 000 ÅDT. De tre kryssområdene, Ås-, Aulerød og Hesbykrysset hadde og betydelig trafikk som av- og påkjøring til Tønsberg. Dette førte til strenge krav til trafikkavvikling og høyt fokus på ivaretagelse av både egen og tredje parts sikkerhet under hele prosjektet. Gjennom god planlegging og god dialog mellom Statens vegvesen og entreprenør ble detaljerte faseplaner utarbeidet og gjennomført uten alvorlige skader.

Her er en film fra anlegget cirka ett år før den stod ferdig: