logo

Verktøylinje

logo

Søk

VA jobb for Stokke Kommune

Holtebakken - Hareveien VA. Byggherre Stokke kommune.
Startes opp oktober 2016 og skal være ferdig sommeren 2017.

 

Arbeidene omfatter i hovedsak:

-  ca. 1360 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde eks. grøfter for SF.
-  levering/legging av ca. 1080 m spillvannsledninger
-  levering/legging av ca. 1450 m overvannsledninger inkl. slukledninger
-  levering/legging av ca. 1180 m vannledninger
-  levering/legging av ca. 60 m AF-ledninger
-  levering/legging av ca. 70 m drensledninger
-  22 stk. komplette spillvannskummer
-  21 stk. komplette overvannskummer
-  15 stk. komplette vannkummer
-   2 stk. komplette AF- kummer
-  28 stk. komplette sandfang

- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger
- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger
- andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet

- reetablering av berørte veier

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450