logo

Verktøylinje

logo

Søk

Slåttekås - Årnes RV 36

Carl C. Fon As har fått oppdraget med å bygge ny RV 36 på strekningen Slåttekås Årnes, en strekning på 7150 meter. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i august 2018. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen.

Strekningen får gjennomgående gang og sykkelveg og det skal også bygges en kortere tunell.

RV 36 har en trafikktetthet på 4-5000 biler i døgnet. Dette gjør arbeidene utfordrende, spesielt fordi ny veg, i stor grad skal ligge der eksisterende veg ligger i dag.

Arbeidene er planlagt utført med drift i hele perioden med reduksjon av aktiviteten i sommerferien.

Det er planlagt skiftordninger som gjør at aktiviteten vil pågå mandag til lørdag fra kl. 0700 – 1900, kortere på lørdag.

Det vil i perioder bli stenging av veien for kortere perioder i forbindelse med sprenging etc.

Sprengning varsles med korte støt i 1 min før og et langt støt ca. 10 til 20 sek etter avfyrt salve.

Totalt skal det transporteres mer enn 500 000 m3 masse, dette vil utgjøre mer enn 25 000 trailer lass med stein, fyllmasse og ferdigvarer.Dette betyr at felles forståelse og godt samarbeid mellom både entreprenør og trafikanter og naboer i anleggsperioden er svært viktig for alle parter.

Har du spørsmål så vil vår kontaktperson på anlegget være:

Arne Hagen som treffes på telefon 958 93 001, e-post: arne.hagen@carlcfon.no

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450