logo

Verktøylinje

logo

Søk

Medø-Langvikveien VA/Tjøme Kommune.

Medø og Langvikveien VA for Tjøme Kommune.Består av et lite VA- anlegg i Lagvikveien nær Tjøme sentrum (Vestside av Tjøme), mens hovedprosjektet vil være i Medøveien ca. 4 km fra Langvikveien (Østside av Tjøme). Ferdigstilles sommeren 2017.

 

ORIENTERING OM PROSJEKTET - MEDØ
Prosjektets art og omfang :
Denne entreprisen omfatter alle arbeider med vann-, spillvann- og overvannsanlegg, samt opprusting av kommunale veier , som vist på vedlagte tegninger. Ledningstrasé og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet.

Arbeidene omfatter i hovedsak :
Ca. 1300 m hovedgrøfter. Levering og nedsetting av kummer og sandfang. Nedsetting av 1 stk. kloakkpumpestasjon med overbygg.  Reetablering av veier og tomtearealer. Grenledninger for tilknytning til eksisterende ledninger, kummer og nye sluk.

 

ORIENTERING OM PROSJEKTET - LANGVIKVEIEN
Prosjektets art og omfang :

Arbeidet gjelder sanering av vann- og avløpsledninger i deler av Langvikveien på Tjøme.
Denne entreprisen omfatter alle arbeider med VA-sanering og midlertidig omlegging samt reetablering av berørte veger/arealer.  
Ledningstrasé og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er antatt at grøftene i Langvikveien vil være hovedsaklig løsmassegrøfter, med enkelte parti med fjell. Grøftedybden vil variere mellom ca 1,7 og 2,5 meter.
Arbeidene omfatter i hovedsak :

-           ca.  43 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde.
-           ca.  20 m komplette grøfter for stikkledninger, slukledninger og tilknytniger for hovedledninger.
-           levering og legging av ca. 39 m selvfallsledning - Ø500 mm DVO SN8 - overvann
-           levering og legging av ca.  9 m selvfallsledning - Ø400 mm DVO SN 8 - overvann
-           levering og legging av ca. 11 m selvfallsledning - Ø315 mm PVC SN 8 - overvann
-           levering og legging av ca. 11 m selvfallsledning - Ø110 mm PVC SN 8 - spillvann
-           levering og legging av ca. 10 m selvfallsledning - Ø250 mm PVC SN8 - spillvann
-           levering og legging av ca. 44 m selvfallsledning - Ø315mm PVC SN8 - spillvann          
-           levering og legging av ca. 4 m selvfallsledning - Ø400mm PVC SN8 - spillvann
-           levering og legging av ca. 6 m trykkledning - Ø150mm SJK K9 - vannledning
-           levering og legging av ca. 8 m trykkledning - Ø160mm PVC SDR 21 - vannledning
-           levering og legging av ca. 43 m trykkledning - Ø225mm PVC SDR21 - vannledning

   Levering og montering av følgende kummer:

-           1 stk. vannkum Ø1600
-           2 stk.avløpskummer Ø425
-           2 stk. avløpskummer Ø1000

-           Reetablering av g/s-vei og vei ca. 50 m lengde
-           ca. 50m omlegging av kabelgrøft for høy- og lavspentkabler
-           alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger

 

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450